افزونه ي ترانه هاي سبز براي وبلاگتان


كافيست كد هاي زير را در وبلاگتان قرار دهيد و به بازديدكنندگانتان اجازه دهيد از شنيدن اين ترانه يسبز زيبا لذت ببرند.

ترانه ي "سر اومد زمستون بعد از انتخابات"                                                                                                   

ترانه ي "علي برخيز"

ترانه ي "بايد بپا خيزيم"

ترانه ي "سوگند نامه"

ترانه ي "مالك اين خاك"