ترانه های سبز - مجموعه کامل

مجموعه ترانه های سبز

ترانه های سبز (1) - سر اومد زمستون
5 نسخه
آفتابکاران و نسخه سر اومد زمستون قبل از انقلاب
نسخه قبل از انتخابات ستاد مهندس میرحسین موسوی
نسخه بعد از انتخابات به نام مرد سفاک
نسخه اجرا شده توسط شاهکار بینش پژوه

ترانه های سبز (2) - آن خس و خاشاک تویی
حامد نیک پی
محمد رضا شجریان و محسن نامجو

ترانه های سبز (4) - خسته ام از دروغ

ترانه های سبز (5) - علي برخيز -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (6) - - ناجی ایران زمین -آریا آرام نژاد

ترانه های سبز (7) - جرقه های سایه کش -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (8) - گرگ ها خوب بدانند

ترانه های سبز (9) - ای نسل به جان آمده

ترانه های سبز (10) - یار دبستانی
نسخه های فریدون فروغی ، جمشید جم ،
ترانه های سبز (11) - سوگند نامه

ترانه های سبز (12) - سبز شد

ترانه های سبز (13) - علی کوچولو

ترانه های سبز (14) - باید بپا خیزیم

ترانه های سبز (15) - همه چی آرومه

ترانه های سبز (16) - ای وطن

ترانه های سبز (17) - خون بها

ترانه های سبز (18) - من اعتراف میکنم
گروه سندرم

ترانه های سبز (19) - - جوان ایرانی

ترانه های سبز (20) - نترسید

محمد رضا شجریان

ترانه های سبز (22) - - شهدای آزادی

ترانه های سبز (23) - جان آذربایجان

ترانه های سبز (24) - - رای من کو

ترانه های سبز (25) - -ایران سبز

ترانه های سبز (26) - -روبان سبز

ترانه های سبز (27) - -یک روز خوب میاد

ترانه های سبز (28) - - ندای آزادی

ترانه های سبز(29)- - ای ایران ای مانده در خطر

ترانه های سبز(30)- - حقوق بشر

ترانه های سبز(31)- - یک مشت سرباز

ترانه های سبز(32)- پیروزی از آن ماست

ترانه های سبز (33) - چگوارا

ترانه های سبز (34) - موج مثبت

ترانه های سبز (35) - میبریم ما

ترانه های سبز (36) - حادثه سبز

ترانه های سبز (37) - جنگل سبز

ترانه های سبز (38) - مرد سبز

ترانه های سبز (39) - قلب ما ندا

ترانه های سبز (40) - مچ بند سبز

ترانه های سبز (41) - ما بیشمارانیم

ترانه های سبز (42) - یک یاحسین تا میرحسین

ترانه سبز (43) - آزادی

ترانه سبز (44) - عشق سبز

ترانه های سبز (45) - ائتلاف ژوراسیک -یک دشت سبز

ترانه های سبز (46) - شکوه آزادی

ترانه های سبز (47) - رای سبز

ترانه های سبز (48) - اینجا ایران است

ترانه های سبز (49) - خسته نشو

ترانه های سبز (50) - خون ما

ترانه های سبز (51)- سرود سبز

ترانه های سبز(52) - سرو سهی

ترانه های سبز(53) - نترس ای دوست

ترانه های سبز (54) - راه ندا و سهراب

ترانه های سبز (55) - صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

ترانه های سبز (56) - صدام رو کشتن

ترانه های سبز (57) - ندا

ترانه های سبز (58) - شرقی غمگین

ترانه های سبز (59) - طاقت بیار رفیق

ترانه های سبز (60) - ندا

ترانه های سبز (61)-بیدار شو سهراب

ترانه های سبز(62)-ترانه ای برای ندا(مردم جهان)

ترانه های سبز(63)-بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

ترانه های سبز (64) - ایران سبز

ترانه های سبز (65)- - ندا - سیاوش شمس
سرودی تاجیکستانی
ترانه سبز (90) - سبز می شویم

ترانه سبز (91) - حرفهای نگفته

مجموعه ترانه های سبز

ترانه های سبز (1) - سر اومد زمستون
5 نسخه
آفتابکاران و نسخه سر اومد زمستون قبل از انقلاب
نسخه قبل از انتخابات ستاد مهندس میرحسین موسوی
نسخه بعد از انتخابات به نام مرد سفاک
نسخه اجرا شده توسط شاهکار بینش پژوه

ترانه های سبز (2) - آن خس و خاشاک تویی
حامد نیک پی
محمد رضا شجریان و محسن نامجو

ترانه های سبز (4) - خسته ام از دروغ

ترانه های سبز (5) - علي برخيز -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (6) - - ناجی ایران زمین -آریا آرام نژاد

ترانه های سبز (7) - جرقه های سایه کش -آريا آرام نژاد

ترانه های سبز (8) - گرگ ها خوب بدانند

ترانه های سبز (9) - ای نسل به جان آمده

ترانه های سبز (10) - یار دبستانی
نسخه های فریدون فروغی ، جمشید جم ،
ترانه های سبز (11) - سوگند نامه

ترانه های سبز (12) - سبز شد

ترانه های سبز (13) - علی کوچولو

ترانه های سبز (14) - باید بپا خیزیم

ترانه های سبز (15) - همه چی آرومه

ترانه های سبز (16) - ای وطن

ترانه های سبز (17) - خون بها

ترانه های سبز (18) - من اعتراف میکنم
گروه سندرم

ترانه های سبز (19) - - جوان ایرانی

ترانه های سبز (20) - نترسید

محمد رضا شجریان

ترانه های سبز (22) - - شهدای آزادی

ترانه های سبز (23) - جان آذربایجان

ترانه های سبز (24) - - رای من کو

ترانه های سبز (25) - -ایران سبز

ترانه های سبز (26) - -روبان سبز

ترانه های سبز (27) - -یک روز خوب میاد

ترانه های سبز (28) - - ندای آزادی

ترانه های سبز(29)- - ای ایران ای مانده در خطر

ترانه های سبز(30)- - حقوق بشر

ترانه های سبز(31)- - یک مشت سرباز

ترانه های سبز(32)- پیروزی از آن ماست

ترانه های سبز (33) - چگوارا

ترانه های سبز (34) - موج مثبت

ترانه های سبز (35) - میبریم ما

ترانه های سبز (36) - حادثه سبز

ترانه های سبز (37) - جنگل سبز

ترانه های سبز (38) - مرد سبز

ترانه های سبز (39) - قلب ما ندا

ترانه های سبز (40) - مچ بند سبز

ترانه های سبز (41) - ما بیشمارانیم

ترانه های سبز (42) - یک یاحسین تا میرحسین

ترانه سبز (43) - آزادی

ترانه سبز (44) - عشق سبز

ترانه های سبز (45) - ائتلاف ژوراسیک -یک دشت سبز

ترانه های سبز (46) - شکوه آزادی

ترانه های سبز (47) - رای سبز

ترانه های سبز (48) - اینجا ایران است

ترانه های سبز (49) - خسته نشو

ترانه های سبز (50) - خون ما

ترانه های سبز (51)- سرود سبز

ترانه های سبز(52) - سرو سهی

ترانه های سبز(53) - نترس ای دوست

ترانه های سبز (54) - راه ندا و سهراب

ترانه های سبز (55) - صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

ترانه های سبز (56) - صدام رو کشتن

ترانه های سبز (57) - ندا

ترانه های سبز (58) - شرقی غمگین

ترانه های سبز (59) - طاقت بیار رفیق

ترانه های سبز (60) - ندا

ترانه های سبز (61)-بیدار شو سهراب

ترانه های سبز(62)-ترانه ای برای ندا(مردم جهان)

ترانه های سبز(63)-بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

ترانه های سبز (64) - ایران سبز

ترانه های سبز (65)- - ندا - سیاوش شمس
سرودی تاجیکستانی
ترانه سبز (90) - سبز می شویم

ترانه سبز (91) - حرفهای نگفته

ترانه سبز (92) - اپرای سبز 1

ترانه سبز (93) - اپرای سبز 2

ترانه سبز (94) - برادر بر دار - شاهین نجفی

ترانه سبز (95) - بهار غم انگیز

ترانه سبز (96) - هان ای ایرانیان

ترانه سبز (97) - موج خون

ترانه سبز (98) - ندا

ترانه سبز (99) - ندا

ترانه سبز (100) - ندا

ترانه سبز (101) - بس کنید

ترانه سبز (102) - جوان ایرانی

ترانه سبز (103) - حرف حق

ترانه سبز (104) - خون بازی

ترانه سبز (105) - شعرخوانی های شمس لنگرودی

ادامه دارد


ترانه های سبز (65)- هر روز یک ترانه سبز - ندا

ترانه ای زیبا از سیاوش شمس برای ندا

متن ترانه :
ای تو بی گناه، تو بی خبر، معصوم و پاک، رفتی چه زود /اون کس که تو رو، از ما گرفت، به عشق قسم، عاشق نبود /تو آخرین نگات، اشک چشمام، آزادی مرد، باور نکرد /حرفم، با خداست، چرا کسی صدات نکرد... /نداااا، رفتی و در چشمای تو، قلبا شکست خون پروانه شد، بر لاله ی ایمان نشست /نداااا، فانوس تو، نور همه، دنیای ما /عشق، آزادی و خورشید در فردای ما/ عشق آزادی
خورشید در فردای ما
لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کیند.

ترانه های سبز (64) - هر روز یک ترانه سبز - ایران سبز

ترانه ای به صورت کر توسط گروهی ناشناس، زیبا و اثر گذار در وصف این روزهای ایران

متن ترانه :

مزد دستم سهم دستان تو / بلوای تو سهم دستان من / خشکیده بر سفره ننگ تو / نان فرزندان من / خشم و وحشت سهم چشمان تو / اشک و حسرت سهم چشمان من / ریزد با تیغ جلادان تو / خون همراهان من / سایه شومت را خواهم زدود / از چهره میهنم / شعر رهائی را خواهم سرود / با بذل جان و تنم / روزی دوباره بر لبهایمان / لبخندی خواهد نشست / سقف شب ظلم و تاریکی را / مشتمان خواهد شکست / اینک مجال آه و ناله نیست / مرگ ستم خواب و افسانه نیست / سرنوشتم را بر می گزینم / خفتن راه چاره نیست / ایران سبزگونه فردای ماست / لبریز از شور سهراب و نداست / گر برخروشم غم فارغ شود / نفرین بر نامم رواست / تیر و زنجیر و باتوم و قفس / زآتشم خاکستر است / چون برخروشیم و دریا شویم / پیروزیم ای همنفس / گر در خیابان جانم پرگشود / بگذر با شور از تنم / از خاکم سبزه ها قد می کشند / کاین زمین سهم من است.

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز(63)-هر روز یک ترانه ی سبز- بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست

ترانه ی سبز از استاد همای
متن ترانه:
بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست
باور کنید که پاسخ آیینه سنگ نیست
سوگند می برم به مرام پرندگان
در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست
در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست
در کارگاه رنگرزان دیار ما
رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست
دارد بهار می گذرد با شتاب عمر
دارد بهار می گذرد با شتاب عمر
فکری کنید فر صت پلکی در نگ, نیست
تنها یک نفر به قله تاریخ می رسد
هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست

لینک دانلود:

ترانه های سبز(62)-هر روز یک ترانه ی سبز-ترانه ای برای ندا(مردم جهان)ترانه ای از کریس دی برگ برای ندا
متن ترانه:
People Of The World
from Moonfleet & Other Stories (due for release: October 2010)
by Chris de Burgh
Year Released: 2010


Let there be light where there was darkness,
Let there be love where there was hate,
Even in the terrors of the night,
Sooner or later, comes the day;

Let there be joy where there was sorrow,
Let there be hope where there was none,
And even as your life-blood flowed away,
Neda, your heart is living on;

People of the world stand up for freedom,
Voices call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men will fall,
For freedom will not wait anymore;

Let there be Spring where there was Winter,
Let there be green where there was grey,
Even as the Lion seems to sleep,
Sooner or later, he will wake;

People of the world stand up for freedom,
Voices call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men will fall,
For freedom will not wait here anymore;

Women of the world have died for freedom,
Hear them call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men must fall,
For freedom will not wait here anymore;

People of the world stand up for freedom,
Voices call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men will fall;
People of the world have died for freedom,
Hear them call from a distant shore,
For the winds of change are blowing stronger,
And Evil men will fall,
For freedom will not wait here anymore,
People of the world!

Written by Chris de Burgh
Published by Hornall Brothers Music Ltd.
All rights reserved Ferryman Productions Ltd. 2010
© 2010 Ferryman Productions Ltd.

لینک دانلود:
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (61)-هر روز یک ترانه ی سبز-بیدار شو سهراب

متن ترانه:
این ترانه موسیقی بی کلام و روایتی از شور مردم در قبل انتخابات و حوادث و کشتار مردم توسط نیرو های سروبگر در بعد از انتخابات است.
لینک دانلود:
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (60) - هر روز یک ترانه سبز - ندا

ترانه ندا به زبان انگلیسی توسط گروه آمریکایی سی و سه سال
متن ترانه :
....


لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.
برای دیدن فیلم اجرای ترانه اینجا را کلیک کنید . با تشکر از ویدئو بلاگ جنبش سبز ایران

ترانه های سبز (59) - هر روز یک ترانه سبز - طاقت بیار رفیق

ترانه‌ای از سیاوش قمیشی که بصورت تک آهنگ و برای همدردی و همنوایی با مردم ایران در جریان سرکوبهای وسیع حکومتی بر ضد مردم پس از اعتراضات علیه تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اجرا شد.
این ترانه در اواسط مرداد ماه سال ۱۳۸۸ بصورت رایگان توسط این هنرمند و همکارانش در اینترنت قرار داده شد و با یک جستجوی ساده در گوگل قابل ردگیری و دریافت است.
در مورد این تک آهنگ بدلایل مسائل امنیتی از مخاطبان خواسته شده بود تا در صورت آگاهی نام تنظیم کننده و/یا ترانه سرا را فاش نکنند.
توضیح یکی از منتشر کنندگان ترانه:
آهنگ جدید سیاوش قمیشی رفیق. این آهنگ به جهت شرایط خاص موجود در جامعهٔ ایران منتشر شده و در اختیار عموم قرار گرفته‌است. بعد از فاصلهٔ بسیار طولانی از آلبوم رگبار و انتشار چندین خبر در مورد انتشار تک آهنگ‌های مختلف از سیاوش قمیشی که هیچ کدام منتشر نشده‌اند این بار خبر از انتشار آهنگ رفیق درست بوده و ظرف اندک زمانی در بین علاقمندان منشتر شده‌است. به علت هدفی که برای انتشار این آهنگ در نظر گرفته شده لذا به طور رایگان منتشر شده و مبلغی جهت فروش آن دریافت نخواهد گشت.

متن ترانه:
طاقت بیار رفیق...
طاقت بیار رفیق
میشه شنید خندیدن دلخواه رو
تو زنده میمونی رفیق
طاقت بیار این راه رو
طوفانو پشت سر بزار
اون سمت ما آبادیه
این زمزمه تو گوشمه
فردا پر از آزادیه
...
طاقت بیار رفیق
دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق
خورشید پشت ماست
طاقت بیار رفیق
ما هردو بی کَسیم
طاقت بیار رفیق
داریم می‌رسیم
...
دنیا اگه تاریک شد
دستای فانوسو بگیر
با من بیا! بامن بیا!
چیزی نمونده از مسیر
سرما و سوز برف رو
آهسته پشت سر بزار
امروز وقت خواب نیست
ما با همیم طاقت بیار
طاقت بیار رفیق
دنیا تو مشت ماست
طاقت بیار رفیق
خورشید پشت ماست
طاقت بیار رفیق
ما هردو بی کَسیم
طاقت بیار رفیق
داریم می‌رسیم!
...
طاقت بیار رفیق ...
رفیق ...
طاقت بیار رفیق ...

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (58) - هر روز یک ترانه سبز - شرقی غمگین

این ترانه یک ترانه قدیمی است آقای سهیل توکلی نماهنگی با تصاویر نقاشی در مورد جنبش سبز از آن تهیه کرده است که تقدیم میگردد.

متن ترانه :


ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد
کبوتر آفتاب روی بوم تو پر زد
بازار چشم تو پر از بوی بهاره
بوی گل گندم تو رو به یاد میاره

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید
تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچید
شب راهشو گم کرد تو گیسوی تو گم شد
آفتاب آزادی از تو چشم تو خندید

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه
با من اگه باشی گل و بارون کدومه
آواز دست ما می پیچه تو زمستون
ترس از زمستون نیست که آفتابش رو بومه

ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری
نذار خورشیدمون بمیره
تو مثل روز پاکی مثه دریا مغروری
نذار خاموشی جون بگیره

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.
برای دیدن نماهنگ به این آدرس بروید .
با تشکر از ویدئو بلاگ جنبش سبز ایران

ترانه های سبز (57) - هر روز یک ترانه سبز - ندا

ترانه ندا اثر شاهین نجفی

متن ترانه:

صبح بلند شد از خوابو تو آینه خودشو دید که شده بود عینه
یه جنازه که خیلی وقته مرده بود اون زندگی نکرد فقط زنده بود
تلویزیون و روشن کرد و دید خیابون پر از مردم بعید
که این همه زن و مرد و پیر و جوون ریختن بیرون و وقتش رسیده
که شنیده بود حق گرفتنیه حق میمونه ناحق که رفتنیه
مادرش نهی ش کرد و گفت نرو این همه که مردن یا تو بندن چی شد؟
کسی میاد بپرسه حالشونو کی جواب میده و میدونه دردشونو
بخدا تکون نمیخوره آب از آب حق چیه فقط اسمش اومده تو کتاب
اما ندا ندایی از تو خیابونا میشنید که میگفت ندا بیا
امروز روز توی توی خیابون میخوان عروسی بگیرن برات ندا جون
که مسیح مرگ و بزایی باکره امیر آباد خون می خواد منتظره
داماد گلولست و میشینه تو تنت حجله آمادس واسه بردنت
"خدا ببین حرمتت و شکستن مریم باکرت و به گلوله بستن
ببین افتادیم گیر یه مشت درنده ببین قیمت آدم اینجا چنده"
تو با نیگات چی میخواستی بگی ندا من خفه خون نمیگیرم این صدا
جاریه توی کوچه پس کوچه های شهر از خون تو قرمز سنگ فرشا
بخواب چشماتو رو هم بذار ندا دیگه ترسی نداری که چی میشه فردا
بخواب که اگه من و ما بیداریم اسم تو تکثیر میشه تو خیابونا
دست از خونش بردارین بند نمیاد این خون هزار ساله که جاریه
این خون ندا نیست خون وطنه وطن غریب وطنی که بی کفنه
وطنی که از توش من و فراری دادن آدمایی که حتی با خودشون بدن
چه انتظاری که کسی مث ندا رو نکشنش و به گلوله نبندن
من ولی اما اگر شاید دیگه نمیگم فقط یه چیز باید
من حقم و میخوام و صد تا مثل ندا تو خیابونن همه یک صدا
بکشید مارو حق گرفتنیه حق می مونه نا حقه که رفتنیه
تا وقتی که کسی حقمون و نداده هر روز هر شب همین بساطه

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (56) - هر روز یک ترانه سبز - صدام رو کشتن

ترانه ای ساسی مانکن

متن ترانه:
آه
این یکی آهنگمو خوب گوش کنین
با بقیه ی اهنگام فرق داره
ها بیا
ساسی مانکن حسین مخته صف صف صفر 21
اها بیا ساسی مانکن
تو که میدونی میتونی بمونی بخونی بدونی زندونی آسونی نداره تو غربت
منم اسیر مسیر کثیفه کسی که مریضه غریضه شریک حریصه تو قدرت
تو که این همه کردی ستیز و جنگ
تو که نداری تو اسلحت یه دونه فشنگ
اون فقرو پر کرد از ثروت و تهی
بدون کثیف تر از خودت آره بازم تویی
اون شهرو پر کرد از تابلوی ایست
وجودش ضرر واسه محیط زیست
اگه حرفا بشنوی میفهمی که پره درده
دوران داغ روزگار حالا دیگه سرده
شب بودو و شمع بوده و غم بود و من
شب رفتو و شمع سوختو و غم موندو من
از سرنوشته صدام تو عبرت ببر
مث مرد نمردی تو آخه خفت چقد

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنیچرا نگا صدا هوا شما خدا تمومه ادما با من قهرن
چرا ملالی نداریم ننالیم براریم قراریم فراریم نخواهیم درراریم به کسایی که الان تو شهرن
میدونی کیو کشتن آره همونی که
خوابو از چش گرفته بود آره چشایی که
خیس بودن همشون از سر کار و خستگی
ولی نابود شد اون با همبستگی
سیاهی تاریخ هیچوقت نمیشه سپید
صدام به ادمای کر این شهرم رسید
تو به دست کسی مردی که تو رو یاری میداد
اگه هر روزم میکشتنت بازم نبود زیاد
حالا که کشتنت بازم میگم اینو بدون
ایرونی هستم میمونم تا پای جون
این همه ظلم چرا تو وجودت شد پدید
این همه آدم کشی آخه واسه توی پلید

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی


دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنیچه دنیای کثیفیه آدم بده هوا بده
به حرفم ایمان داشته باش شکو تو دلت راه نده
هیچکس هیچ چیزی نگفت تا ماصدا سر کردیم
اینو بدون که ما شبیه شب گردیم
همه دم غم منه کنه زذه تنم
بیا بشین بریم ببین که همه ادما بدن
پازل زندگیم چرا هیچوقت جور نشد
سالها بودم کنار آب حتی یه ماهی جور نشد
منو آشغال فرص کن مهم نیست
کسیکه مثبت باشه پیش شما منفیس
اگه دردامو بگم بغضتون میشکنه
اگه کرم باشید بازم صدا منو می شنوید
اگه من رپ میخونم تو تقلید نکن
واسه منو آوردن پایین توتهدید نکن
همه رو سفید رپن من سیاهو و تیرم
میگن منم دشمن دارم خوب به سرت...

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی


دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی


دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی

دیدی صدامو کشتن تو هم فهمیدی
دیدی صد باره گفتن تو هم خندیدی
دیدی دیدنی نیست باید حسش کنی
یه بار اعدام کمه باید نصفش کنی

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا رو کلیک کنید

ترانه های سبز (55) - هر روز یک ترانه سبز - صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم

ترانه ای با شعری بسیار زیبا از هیلا صدیقی و موزیک زیباتر

متن ترانه :
از خاک سکوت آتش فریاد بسازیم
من با تو و ما میهنی آباد بسازیم
تو سید ما باشی و ما عاشق ایران
صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم
بسازیم
اندیشه و علم و قلم اسباب بلوغ است
نسلی پر از اندیشه آزاد بسازیم
با پرچم اسلام بر افراط بتازیم
منشور برافراشته داد بسازیم
بسازیم
صدا نفر این مکتب صد ساله نوشتند
صدهای دگر با هم آحاد بسازیم
صد کوه برافراشته در راه نشینن
ما تیشه ای از مکتب فرهاد بسازیم
بسازییم
ایران ایران ایران
لینک دانلود :
برای دیدن نماهنگ این ترانه به این آدرس بروید. با تشکر از ویدئوبلاگ جنبش سبز ایران
شعر اصلی:

از خاك سكوت آتش فریاد بسازیم
من با تو و ما میهنی آباد بسازیم
تا سید ما باشد و ما عاشق ایران
صد واقعه چون دوم خرداد بسازیم
اندیشه و علم و قلم اسباب بلوغ است
نسلی پر از اندیشه آزاد بسازیم
با پرچم اصلاح بر افراط بتازیم
منشور بر افراشته داد بسازیم
صدها نفر این مكتب صد ساله نوشتند
صدهای دگر با همه آحاد بسازیم
صد كوه برافراشته در راه نشیند
ما تیشه‌ای از مكتب فرهاد بسازیم
این موج به پا خاسته دریا شود آخر
دریا شده و میهنی آباد بسازیم

ترانه های سبز (54) - هر روز یک ترانه سبز - راه ندا و سهراب

ترانه ای بسیار زیبا با تم سنتی


متن ترانه :
از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
خوابند وکیلان و خرابند وزیران
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب یارب یارب
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران

زین خون ندا بود در این فرش خیابان
آن چهره ی زیبا هم آغوشی باران
او با نگهش راز دلش با من و ما گفت
ای بیخبران گام نهید در ره یاران
که ای بیخبران گام نهید در ره یاران
یارب یارب یارب
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم
موجیم که آسودگی ما عدم ماست
سبزست بهین راه ندا و ره سهراب
چون قطره به هم گشته و انبوهی یاران
این سیل بروبد همه این دیو و ددان را
این مظهر نیرنگ و ریا فتنه گران را
این مظهر نیرنگ و ریا فتنه گران را
یارب یارب یارب
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران

از خون جوانان وطن لاله دمیده
از ماتم سرو قدشان سرو خمیده
خوابند وکیلان و خرابند وزیران
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب یارب یارب
یارب بستان داد اسیران زامیران
یارب بستان داد اسیران زامیران

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید

ترانه های سبز(53) - هر روز یک ترانه سبز- نترس ای دوست

به نام نامی نامان
به پاس دوستیهامان
به یاد آریم ای یلران درفش کاویانی را
به یاد آریم نام او
نگه داریم پاس او
رها بخشیم جسمش را
زاستیلای خونخواران
نترس ای دوست من و تو با همیم امروز
من و تو مای فرداییم
من و تو نبض غوغاییم
من و تو اصل ایمانیم
بیا تا گل برافشاینم
بیا تا نام ایران را به روی عرش بنشانیم

اگر زن یا اگر مردیم
اگر پیریم و تن خسته
اگر برنای پرتابیم و گر طفلی به گهواره
به پا خیزیم ای یاران
به آراییم همراهان
که این کارست کار ما
به یاد آریم ایران را
نترس ای دوست
من و تو با همیم امروز
من و تو مای فرداییم
من و تو نبض غوغاییم
من و تو اصل ایمانیم
بیا تا گل برافشانیم
بیا تا نام ایران را به روی عرش بنشانیم

لینک دانلود:
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز(52) - هر روز یک ترانه سبز - سرو سهی

این ترانه از نماهنگ سرو سهی برداشته شده است .

متن ترانه:
دلیری همه عمر ایران پرست
درفش گران قدر ایران به دست
چو کوهی گران بود در سنگرش
که در راه ایران چه ارزد سرش
دریغا دریغا دریغا دریغ
دریغا دریغا دریغا دریغ
که اهریمنان بر کشیدند تیغ
کجا میتوان برد این درد را
ستمکاری ناجوانمرد را
بگیر ای جوان، بگیر ای جوان جای سرو سهی
که سنگر نباید بماند تهی
درفش سرافراز را برفراز
که تا جاودان باد در اهتزاز

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (51)- هر روز یک ترانه سبز - سرود سبز

ترانه ای زیبا به شکل موسیقی سنتی

متن ترانه:
چهره وطن رنگ دگر گرفته
بخوان سرود سبز را بخوان
ایران دوباره میسازمت با صلابت و راستی
موج سبز سرود سبز را بخوان
هموطن سرود سبز را بخوان

لینک دانلود:
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (50) - هر روز یک ترانه سبز - خون ما

ترانه ای توسط گروه کر

متن ترانه :
خون ما میشکفد بر راه آزادی
خون ما میشکفد بر ناله
خون ما پیروهن کارگران
خون ما پیروهن دهقانان
خون ما پیروهن سربازان
خون ما پیروهن خاک ما
نم نم باران با خون ما
شهر آزادی را میسازد
نم نم باران با خون ما
شهر فرداها را میسازد

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (49) - هر روز یک ترانه سبز _ خسته نشو

ترانه ای بسیار زیبا با شعری زیباتر توسط گروهی هنرمند ناشناس
متن ترانه:
بازم یکی از آینه خنده ما رو دزدید
یک گله آدم برفی رفتند به جنگ خورشید
باز یکی خواب ما رو از تو ترانه خط زد
جای قلم معلم گردن ما رو غرس زد
چه واژه ها تلف شد چه گریه ها هدر رفت
ستاره دربدر شد هد هد شکسته پر رفت
باز یکی دست ما رو خوند و شب و به هم زد
باز یکی اسممونو از لیست نور قلم زد
دوباره از سر خط دوباره اول کار
دوباره زخم تازه دوباره درد تکرار
چه قصه ها ورق خورد چه قلبهایی خون شد
از سر نو سیاهی رنگ این آسمون شد
خسته نشو شروع کن به انتشار خورشید
نگو نفس بریدی نگو نمونده امید
خسته نشو که دستات کلید هر چی قفله
باور کن آرزو رو سر خم نکن به تردید
نگو نمونده امید

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید

ترانه های سبز (48) - هر روز یک ترانه سبز - اینجا ایران است

ترانه اینجا ایران است


متن ترانه :

راهی به روشنایی راهی غریب اما تاوان آشنایی است..


یک آسمان حماسه در خاکریزی از تن,تا لمس زنده بودن از زندگی گذشتن,

اینجا تمام هستی در عمق لحظه جاریست اینجا عبور از خود آغاز ماندگاریست,

آن عاشقان که رفتند در ذهن عشق ماندند..

اینجا ایران است..

قطره


لینک دانلود:
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (47) - هر روز یک ترانه سبز - رای سبز

ترانه ای در حمایت از مهندس میر حسین موسوی در انتخابات توسط حامد هیتبوی

متن ترانه :
بدان هموطن هر یک رای تیری است برای دشمن
.....


لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (46) - هر روز یک ترانه سبز - شکوه آزادی

کاری از پروژه شکوه آزادی (Freedom Glory Project)
ترانه ای لاتین

متن ترانه :

lt’s a silence the lonely know


in the fire the rainbow grows

you can push it down my friend

it will come up ten fold again

we will erase your name, we will show no restraint

how much blood must be shed

on the streets of unrest

we will bleed as long need be

that river will remove you from history

we will erase your name, we will show no restraint

you have robbed us for many years

but we have saved every last tear

we have suffered all of your hate

and now we march down to your gates

we will erase your name, we will show no restraint

Freedom, Glory, Be Our Name

Freedom, Glory, Be Our Name


you think your power is secure

when you startle us with the threat of war

but fear has its limits too

we are no longer scared of you

we will erase your name, we will show no restraint

we will burn your temple to the ground

we will tear all your prisons down

your gallows will be set for burning

just before one last hanging

we will erase your name, we will show no restraint

Freedom, Glory, Be Our Name

Freedom, Glory, Be Our Name

now we give you one last chance

to do what’s right and to let us dance

or the hand of fate will become a fist

a force your thugs can not resist

The fields where soldiers practice their killing

can be a spread of green grass

where the boisterous rainbow children may dance

while the one who beams with

ultimate command

will merely be a smile (Written by Shamloo)

Shoukoeh Azadi Ba Mast

با سپاس از فانوس آزاد
 
 
لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کیلک کنید

ترانه های سبز (45) - هر روز یک ترانه سبز - ائتلاف ژوراسیک -یک دشت سبز

ترانه ائتلاف ژوراسیک که به نام یک دشت سبز هم گفته میشود توسط گروه کیوسک


متن ترانه :
دایناسورا همگی‌ جمعن، ائتلاف ژوراسیک پارک


مشغول استصواب و نظارت، همه چپیدن ته یه غار

حساسیت به نور و آفتاب، کوردلی مزمن

انجماد مغزی، عوارض عصر یخ‌بندان

ابطال رأی حقیقت، تأیید صلاحیت دروغ

صیانت از تکرار حماقت توی حماسه‌ی حضور

شمارش ذهنی آرا، بدون مسئولین ذی‌ربط

مهرورزی به زور چماق، همه عدالت‌تونو دیدن

ته این تونل وحشت، می‌بینم یه نوری هست

پشت این دیوار سنگی؛ یه دشت سبز

کفتارا و شغالا، مسئول امنیت این غارن

خرمن کینه درو می‌کنن و تخم خشونت می‌کارن

این روزا پوشش ملی‌ شده چشم‌بند و دست‌بند و زنجیر

یه خواهش کوچیک دارم آقا رأی ما رو از اینا پس بگیر

ته این تونل وحشت، می‌بینم یه نوری هست

پشت این دیوار سنگی؛ یه دشت سبز

حکومت سقوط ارزش پول، سقوط ارزش انسان

سقوط پی‌درپی توپولف توی دشتای قزوین و کرمان

حکومت ترس، حکومت قصاص، حکومت تعذیر و زندان

حکومت سکوت، حکومت سقوط، به‌لطف شورای نگهبان

ته این تونل وحشت، می‌بینم یه نوری هست

پشت این دیوار سنگی؛ یه دشت سبز


لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید

ترانه سبز (44) - هر روز یک ترانه سبز - عشق سبز

ترانه ای که در زمان انتخابات در حمایت از مهندس موسوی توسط احسان پالس و مهران ویسپر اجرا شده است


متن ترانه :
دست تو دست همه با هم اومدیم تا به دنیا باز بگیم پشت ایران وایستادیم
........لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه سبز (43) - هر روز یک ترانه سبز - آزادی

ترانه آزادی توسط شادمهر عقیلی


متن ترانه :

نمی دونم چرا هنوز
یاد تو می افتم
که با هر قطره ی اشکت
من هم مثل تو آشفتم
نمی دونم چرا من هم
مثل تو بی تابم
شب هایی که تو بیداری
به یاد تو نمی خوابم

اون قدر گفتند که آزادیم
به مرگ ساده تن دادیم
شاید از جرم دیروزه
که به این روز افتادیم

 من هم هم رنگ تو میشم
سراغ عشقو می گیرم
که با هر قطره ی خونت
من هم مثل تو می میرم

پای حرف تو می مونم
که امیدو به من دادی
من هم همراه تو میشم
به عشق صبح آزادی
به عشق صبح آزادی

سکوتو می شکنی این بار
بفهمن که هنوز هستی
با فریادت نشون میدی
که از هیچی نمی ترسی

 داره آروم جون میده
نسلی که مرگو فهمیده
نمی دونم چرا اما
آزادی بوی خون میدهلینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (42) - هر روز یک ترانه سبز _ یک یاحسین تا میرحسین

ترانه ای بسیار زیبا از خواننده قهرمان و دلاور سبزمان جناب آقای آریا آرام نژاد با شعری زیبا  و موزیکی زیباتر که در ایام انتخابات در حمایت از مهندس میر حسین موسوی اجرا شد.


متن ترانه :


یه یا حسین مونده تا میر حسین


تک تک رای های سبز ما میتونه باشه واسه فردا شروع.

پس تو هم پاشو با من به عشق ایران از ته دلت یه یا علی بگو.

یه یا حسین مونده تا میر حسین , نده دل به سکوت کلاغ های سیاه.

دستاتو بذار توی دستای من تا نشه فردای ایران من و تو باز تباه.

آره یه یا حسین مونده تا میر حسین.لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.

ترانه های سبز (41) - هر روز یک ترانه سبز - ما بیشمارانیم

ترانه ای زیبا که برای جنبش سبز به شکل موسیقی سنتی اجرا شده است .


متن ترانه:

ما جنبش سبزیم، ما لاله ی سُرخیم


ما رویش خاكیم،‌ فصل بهارانیم

خار و خسان را گو، این ناكسان را گو؟!

نی باد و خاشاكیم، طوفان غرانیم

ما بیشمارانیم، ما بیشمارانیم

ما بیشماران، بیشماران،‌ بیشمارانیم.ما كوبش پتكیم بر قفل استبداد

خشم خداوندیم،‌ ما دست یزدانیم

گر دیو استبداد، بر ما شبیخون زد

بر رخش آزادی، چابك سوارانیم

ما بیشمارانیم، ما بیشمارانیم

ما بیشماران، بیشماران،‌ بیشمارانیم.

ای هموطن برخیز، دستی به من بر دِه

تا تخت دژخیمان،‌ از بُن بلرزانیم

ای قطره دریا شو، بیخ ستم بركَن!

ما قطره ها باهم، سیل خروشانیم

ما بیشمارانیم، ما بیشمارانیم

ما بیشماران، بیشماران،‌ بیشمارانیم، سیل خروشانیم.

«سروده ی: كامران تندر»

لینک دانلود :
برای دانلود اینجا را کلیک کنید.