ترانه سبز (279) - برخيز و از جا بركن ستم - مرجان - شاپور باستان سير

1 ديدگاه:

Freiheit Für Iran گفت...

دوست عزیز شما که شکایت میکنی که مجاهدین کلیپهای تورا غیرقانونی پخش میکنند پس چرا خودت مال اونارو به اسم خودت میزنی؟هم باستانسیر و خانم مرجان عضو شورایملی مقاومت ایران هستند که سازمان مجاهدین خلق هم عضوی از ان است

ارسال یک نظر