ترانه سر اومد زمستون با اجراي يك خانم ژاپني


جنبش سبز مشهد و وبلاگ ترانه هاي سبز با نهايت تاثر و تاسف نسبت به حادثه زلزله ژاپن، همدردي خود را با مردم آسيب ديده ژاپن اعلام ميدارد. 
به همين مناسبت كليپ زيبايي كه توسط يك خانم ژاپني براي همراهي با جنبش سبز خوانده شده است را دوباره در وبلاگ قرار ميدهد. به اميد سلامتي و بازگشت به شرايط بهتر. متن سرود:
سراومد زمستون، شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
کوهها لاله زارن، لاله‌ها بيدارن
تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو ميکارن
توی کوهستون، دلش بيداره
تفنگ و گل و گندم داره مياره
توی سينه‌اش جان جان جان
يه جنگل ستاره داره، جان جان، يه جنگل ستاره داره
سراومد زمستون، شکفته بهارون
گل سرخ خورشيد باز اومد و شب شد گريزون
لبش خنده نور
دلش شعله شور
صداش چشمه و يادش آهوی جنگل دور
توی کوهستون، دلش بيداره
تفنگ و گل و گندم داره مياره
توی سينه‌اش جان جان جان
يه جنگل ستاره داره، جان جان، يه جنگل ستاره داره


فایل صوتی آنرا از اینجا دانلود کنید.
كليپ تصويري: