ترانه سبز (386) - چه شد- گروه هارمونیک ترین

ترانه سبز چه شد کاری از گروه Harmonic trine شعری ازحافظ با اندکی تغییر که در همان روزهای اول بعد از انتخابات سال 88 در اعتراض به نتایج انتخابات و حوادث بعد از آن اجرا شد. 


متن ترانه:


یاری اندر کس نمیبینیم، یاران را چه شد؟دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟
(چه شد؟)

آب حیوان تیرهگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟
خون از شاخه میچکد، باد بهاران را چه شد؟
(چه شد؟)

حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش
از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد؟
(چه شد؟)

از که میپرسی که دور روزگاران را چه شد؟
(چه شد)؟ x2

خون از شاخه چکید، خون از شاخه چکید
باد بهاران را چه شد؟ باد بهاران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟
دوستی کی آخر آمد؟ دوستداران را چه شد؟
(چه شد)؟x4

حافظ
(با اندکی تغییر)


اصل شعر:

یاری اندر کـس نـمیبینیم یاران را چـه شد
دوسـتی کی آخر آمد دوستداران را چـه شد
آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاسـت
خون چـکید از شاخ گل باد بهاران را چـه شد
کـس نـمیگوید که یاری داشت حق دوستی
حـق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد
لـعـلی از کان مروت برنیامد سالهاسـت
تابـش خورشید و سعی باد و باران را چـه شد
شـهر یاران بود و خاک مـهربانان این دیار
مـهربانی کی سر آمد شـهریاران را چـه شد
گوی توفیق و کرامـت در میان افـکـندهاند
کـس بـه میدان در نمیآید سواران را چه شد
صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی برنخاسـت
عـندلیبان را چـه پیش آمد هزاران را چـه شد
زهره سازی خوش نمیسازد مگر عودش بسوخت
کـس ندارد ذوق مستی میگساران را چـه شد
حافـظ اسرار الـهی کـس نمیداند خـموش
از کـه میپرسی که دور روزگاران را چـه شد

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر