آقاي افتخاري، كجاي زنجيره زندگيتان به اين دولت گره خورده است كه چنين به پاچه خاري مشغوليد.

افتخار مردم ايران آريا آرام نژاد
آقاي افتخاري : ما با انقلاب و مردم  "عليرضا افتخاري" شدم و هرگز به آنها پشت نخواهم كرد.
آقاي افتخاري بهتر است كمي بينديشيد و سپس جملات و عبارات خود را تصحيح بفرماييد زيرا آن مردمي كه از آنها دم ميزنيد ما هستيم همانهاييكه روزي انقلاب كرديم و در كوچه هاي شهر حركت كرديم ، شعار داديم و .... . همان مردمي كه دوباره به خيابان آمدند تا اهداف و آرمانهاي همان انقلاب اسلامي گذشته را مطالبه كنند نه بيشتر، نه يك مشت مردم محارب و خائن و اغتشاش گر وارد شده از سمت دول استكبار جهاني.
آقاي محترم ما همان مردميم و امروز قصد مطالبه حق قانوني خود را داريم نه آنهاييكه شما ايشان را سخت در آغوش مي فشاريد و برايشان احترام ميكنيد كه نه ايشان از ما مردمند و نه در انقلاب ما رد پايي دارند و همان الان اثري از انقلاب خودمان نميبينيم كه شما دوباره در آن قصد اوچ گيري داريد.....
آيا شما اريا آرام نژاد هنرمند قهرمان سبزمان را مي شناسيد او هم خواننده است و بيش از شما به اوج رسيده است چون در ميان ما مردم است و ما به حضور او افتخار ميكنيم نه شما .
راستي يادم رفت بپرسم كجاي زنجيره زندگيتان به اين دولت و دولت مردان عوام فريب گره خورده است كه چنين به پاچه خاري ايشان مشغوليد . لطفا بنويسيد از مردم بريديم تا به نامردم بپيونديم و برنگشتيم تا ببينيم پشتمان را به چه كسي كرديم شايد در اين ميان نامي دوباره پرآوازه كنيم.....
افتخاري بي افتخار

1 ديدگاه:

ارسال یک نظر