آقای علیرضا افتخاری! از آغوش رئیس جمهور تا چهره ماندگار شدن چه فاصله کوتاه شد.

علیرضا افتخاری به عنوان چهره ماندگار انتخاب شد. 
آقای افتخاری ! از اشک هایتان در برنامه بیست و سی به خاطر طرد شدن از طرف مردم  برای در آغوش کشیدن رئیس دولت کودتا تا لبخندتان بر روی سن در همایش  چهره های ماندگار زمان کوتاه شد. 

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر