فراخوان به کلیه هنرمندان برای تولید ترانه های سبز

هنرمندان سبز
جنبش سبز مردم ایران برخاسته از بیداری آگاهی ملتی است که میخواهند مستقل و آزاد باشند و سرنوشت کشور را خود انتخاب کنند. کودتاچیان و عاملان دولت کودتا خیال میکنند که با زدن و بستن و حکومت نظامیان میتوانند این حرکت را خاموش کنند. شاید در این ایام تحرکات خیابانی و تظاهرات بیرونی جنبش کمرنگ شده باشد ولی چراغ جنبش در سینه های دردمندان و دلسوزان روشن و دلهای مردم همچون آتشی زیر خاکستر در جستجوی فردایی روشن، گرم و سوزان است. 
در این خفقان شدید و سرکوب بی وقفه و محدودیتهای بی حد و مرز که حتی رساندن پیام رهبران جنبش  سخت و گاهی غیر ممکن مینماید، خوشبختانه ترانه ها و آهنگ های هنرمندان توانسته است همچون آبی که صخره های سترگ را میشکافد و راه خویش را باز میکند به راحتی فرد به فرد پخش شده و در مدت زمان بسیار کوتاهی در سطح وسیع در تمامی کشور توزیع شود و این نشان از مسئولیت  جدی برای تمامی هنرمندان در هر جا که هستند، باشد. 
وبلاگ ترانه های سبز با توجه به این موقعیت خطیر و حساس از تمامی هنرمندان و خوانندگان دعوت به همکاری مینماید تا با آفرینش ترانه های سبز تنها رسانه در دسترس را پشتیبانی نمایند . 
منتظر تمامی آثار حماسی، پویا و سبزتان می باشیم . 

وبلاگ ترانه های سبز 

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر