ترانه های سبز (75) - هر روز یک ترانه سبز - ای ایران

اجرایی دیگر از سرود ای ایران 

ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻓﺮﻳﺪون ﻓﺮﻫﻲ

 ﺷﻌﺮ : ﻣﺴﻌﻮد آذر . ﺗﻨﻈﻴﻢ : ﻓﻮآد . 

 

اﻳﺮان ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﺮون ﻛﻨﻢ
آزادي ﺑﻬﺘﺮ ز ﮔﻮﻫﺮ اﺳﺖ
اي اﻳﺮان ﻣﺮزت ﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﺸﻴﺪ
ﺗﺎ ﻛﻲ اﻳﻦ دل از ﺗﻮ ﺧﻮن ﻛﻨﻢ
ﻛﻲ در ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
ﭼﻪ ﺧﻮن ﻫﺎ در داﻣﻨﺖ ﭼﻜﻴﺪ
ﺗﺎ زﻧﺪان ﻫﺴﺖ و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺴﺖ
ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ از دﻳﮕﺮان ﻣﺒﻴﻦ
دور از ﺗﻮ ﺷﺪ ﻣﻬﺮ ﻣﺮدﻣﺎن
ﺑﺮ ﮔﻮ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻛﻨﻢ
ﺧﺎﻛﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﺎك دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ﻛﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن
ﺗﺎ ... ﮔﺮدش ﺟﻬﺎن ﺑﺪور آﺳﻤﺎن ﺑﭙﺎﺳﺖ
ﺗﺎ .. ﻋﻴﺶ و ﻧﻮش و ﺳﻮد ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺳﺮاي ﺗﻮﺳﺖ
اي ... دﺷﻤﻦ ﺗﻮ آﺷﻨﺎ و در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮاﺳﺖ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺷﻌﺎر ﻣﺎﺳﺖ
ﻓﻘﺮ و ﻣﺮگ و ﺟﻨﮓ و ﻏﺎرت از ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﺖ
در ﻛﻤﻴﻦ ﻋﺸﻖ و ﺣﺲ و ﺟﺎن و ﺧﻮن ﻣﺎﺳﺖ
ﺑﺮﺣﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻦ
ﺑﺮ ﺣﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻦ
ﺑﺮ ﺣﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻦ
راﻫﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻦ
راﻫﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻦ
راﻫﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻦ
در راه ﻧﻮ آزادﮔﻲ را ﻣﺒﺮ از ﻣﻴﺎن
در راه ﻧﻮ آزادﮔﻲ را ﻣﺒﺮ از ﻣﻴﺎن
در راه ﻧﻮ آزادﮔﻲ را ﻣﺒﺮ از ﻣﻴﺎن
وﻳﺮاﻧﻪ ﻛﻦ رﻳﺸﻪ ﺑﺮﺑﺮان
وﻳﺮاﻧﻪ ﻛﻦ رﻳﺸﻪ ﺑﺮﺑﺮان
وﻳﺮاﻧﻪ ﻛﻦ رﻳﺸﻪ ﺑﺮﺑﺮان

لینک دانلود :
0 ديدگاه:

ارسال یک نظر