22 خرداد دوباره سبز مي شويم - فردا همه مي آييم


 يكشنبه 22 خرداد ماه از ساعت 6 تا 8 بعدازظهر
 پیاده روهای خیابان بهار، احمد آباد و ملك آباد حد فاصل فلكه برق تا فلكه پارك (مسير زنجيره سبز انتخابات 1388)

سکوت مطلق در طول برگزاری راهپیمائی حاکم خواهد بود. به هیچ شعاری پاسخ داده نشود و از هر گونه اقدامی که به خشونت طلبان بهانه برای انجام اقدامات غیر قانونی و ضد انسانی می دهد خود داری شود.
0 ديدگاه:

ارسال یک نظر