ترانه سبز (349) - ايران - هژير مهر افروز

1 ديدگاه:

ناشناس گفت...

آن گروه که آخرتشان مقدم به دنیا است ، دور و بر آقای خامنه ای جمع هستند

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=66:1389-06-26-06-53-44&catid=45:nazar-bozorgan

من یک میکرون در آقای خامنه‌ای، غل و غش یا ناخالصی ندیدم

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=149:1390-02-03-19-13-43&catid=45:nazar-bozorgan

امام تعيين كرده است كه جمهوري اسلامي بايد باشد و با اين رهبري، انشالله اين انقلاب به قيام جهاني ملحق مي‌شود

http://salehat.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=167:1390-04-10-14-35-43&catid=42:agha-va-mahdi

ارسال یک نظر