ترانه سبز (364) - ققنوس - حسام فرياد

ترانه سبز ققنوس با موسيقي و صداي حسام فرياد و شعر شهريار دادور

متن ترانه:
 سیاهی سایه گستر شد دوباره 
دوباره مرگ بر در شد دوباره
سیاهی سایه گستر شد دوباره
دوباره مرگ بر در شد دوباره
دوباره کوچه های ِ شب قُرُق شد
دوباره لاله پَرپَر شد دوباره
دوباره واژه هام خاکستری شد
دوباره سهمِ من دربدری شد
دوباره قصه هایِ کودکانم
تُهی از خوابِ زیبایِ پَری شد 2
دوباره جنگل و مردِ تبردار
دوباره سایه ای در پشتِ دیوار
نشسته در کمین ِ هر عبوری
که دارد در سیاهی چشمِ بیدار
چشمِ بیدار ، چشمِ بیدار ، چشمِ بیدار
دوباره نان به سفره آرزو شد
امیدِ مردمانم زیر و رو شد

دوباره شاعری بر چوبه دار
ز گفتن وابماند، از گفتگو شد
دوباره باید از نو من بخوانم
به تکرار ِغم ِ نیما زِ جانم
کجایِ این شبِ تیره بیاویزم 2
قبایِ ژنده آیندگانم 2
اگرچه سایه بر سایه نشسته
و یا که رشته هام از هم گسسته
کجا من وابمانم از شکفتن
که ققنوسم ، که ققنوسم که بر آتش نشسته

اگر چه بند و زندان باشد و دار 2
و یا در خون کِشندم پایِ دیوار
بر آیم از دلِ خاکسترِ خویش 
که انسان است و تاریخ است و پیکار 2

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر