ترانه سبز(361) - آتش صبر - حسام فرياد

ترانه سبز و زيباي آتش صبر با شعر و موسيقي و اجراي حسام فرياد

متن ترانه:

از میانِ کوه ها در میانِ طوفان
می کنم گذر کنون با درفشِ کاویان
قلبِ توده ام کنون چون سِلاحِ جاودان
ریشهِ شبِ سِتَم می زنم به تیغِ جان

می ستایمت کنون ای خاکِ پُر شَرر
می سُرایمت به شوقِ ای سُلاله ِ سحر
صَبرِ سُرخ هر زَمان می دهد چُنین سُروش
آتش است زیرِ خاکسترِ خَموش

در صدایِ دشنهِ سُرخ و ماهِ نُقره گون
در هجوم ِ آتش و آهِ گُلسِتان کنون
ناگهان رِسد دَمی کَاندر آن طلوعِ نور
می شود عیان و باز در فَلق کُند ظُهور
از خروش ِ کوه ها از زلالِ رودها
استوار و روشنم پر توان و پُر غُرور

می ستایمت کنون ای خاکِ پُر شَرر
می سُرایمت به شوق ای سُلاله ِ سَحَر
صبرِ سُرخ هر زمان می دهد چنین سُروش
آتش است زیرِ خاکسترِ خَموش

سرزمین ِ عاشقان دوست دارَمت ز جان
عشقِ توست هَمرَهم هر کجا و هر زمان
در گذارم اینک از راه هایِ پُر خطر
می گذارم به شب داغِ ماندن از سفر
مَرکَبم نسیمِ عشق توشه ام سپیده
مهرِ خاکِ میهنم نورِ دیده

می ستایمت کنون ای خاکِ پُر شَرر
می سُرایمت به شوق ای سُلاله ِ سَحر
صبرِ سُرخ هر زمان می دهد چنین سُروش
آتش است زیرِ خاکسترِ خَموش

0 ديدگاه:

ارسال یک نظر